Privacyverklaring

Privacy

De gegevens die deelnemers invullen in het kader van de online programma’s van Depressiehulp (zelfhulp en begeleiding) worden verwerkt door KU Leuven, alsook door CGG De Pont en CGG Kempen als verantwoordelijken van Depressiehulp en de technische beheerder van Depressiehulp (Viavario).

De technische beheerder van Depressiehulp verwerkt gegevens in opdracht van KU Leuven die de verwerkingsverantwoordelijke is van de dienstverlening die Depressiehulp voor studenten aanbiedt. De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, hebben wij nodig om de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden.

Depressiehulp kan de volgende gegevens opvragen om onze dienstverlening aan u uit te voeren en om geanonimiseerd wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken (zie ook verder):

Persoonlijke gegevens zoals: studentennummer, naam (niet verplicht), email (niet verplicht), leeftijd, geslacht, postcode, opleidingsniveau, werksituatie en burgerlijke staat.

Gezondheidsgegevens zoals: alcohol-, medicatie- of druggebruik, lichamelijke en psychische klachten, hulpverlening die u zocht wegens middelengebruik of psychische klachten.

Depressiehulp verwerkt uw data enkel en alleen wanneer u daar voordien uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebt.

Persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Uw persoonsgegevens kunnen wel zonder uw toestemming met derden gedeeld worden als dit nodig is voor de uitvoering van de behandeling, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of voor het voorkomen van zeer ernstig gevaar voor uw gezondheid.

Uw gegevens kunnen onder geanonimiseerde vorm op groepsniveau (dus niet herleidbaar tot een specifiek persoon) gedeeld worden en kunnen ook gekoppeld worden aan studieprestaties en uw studentenprofiel. Dit gebeurt enkel in het kader van wetenschappelijk onderzoek en beleidsrapportering.

Deelnemers van de zelfhulp en de begeleiding hoeven niets te downloaden op hun computer, waardoor er geen aanwijzingen op hun computer opgeslagen worden die verband houden met de online programma’s van Depressiehulp. Alleen in de ‘geschiedenis’ van de internetbrowser kan vermeld staan dat de website bezocht werd, maar deze ‘geschiedenis’ kan gewist worden (raadpleeg daarvoor de help functie van de internetbrowser).

Beveiliging, opslag & toegang

De verantwoordelijken van Depressiehulp.be brengen alle passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonlijke gegevens van deelnemers die door hen bewaard worden, te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het online zelfhulp- en begeleidingsprogramma en de contactformulieren van deze website worden beveiligd via SSL (Secure Sockets Layer). Alle informatie die uitgewisseld wordt tussen programma, hulpverleners en deelnemers wordt ‘versleuteld’ bij verzending en vervolgens ‘ontsleuteld’ bij aankomst. In de internetbrowser verschijnt een symbool (een hangslotje) om aan te geven dat er een beveiligde verbinding actief is. Het webadres wordt voorafgegaan door “https”, in plaats van “http” zoals bij een gewone, onbeveiligde website. Hosting en opslag van uw gegevens vindt plaats in de datacenters van TransIP in Amsterdam. Gegevens worden versleuteld bewaard.

Koos je voor begeleiding met een hulpverlener worden ook gegevens bewaard in je persoonlijk dossier bij je begeleider.

Wegens beveiligingsredenen kunnen we deelnemers geen ongelimiteerde toegang tot hun data geven, zoals die worden opgeslagen in Depressiehulp. Daarom krijgen deelnemers aan de online programma’s (zelfhulp en begeleiding) nog 1 jaar na hun laatste login toegang tot het programma, met de door hen ingevulde gegevens, en het afgeschermde forum. Daarna wordt de online toegang afgesloten, tenzij de deelnemer zelf om verlenging vraagt. De online toegang kan dan telkens met 1 jaar verlengd worden.

Wijziging, inzage en verwijdering van gegevens

Deelnemers hebben steeds recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet correct blijken te zijn. Elke deelnemer heeft, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van zijn gegevens.

De uitoefening van het recht op gegevenswissing is bij Depressiehulp zeer beperkt gezien deelnemers van het begeleidingsprogramma beschouwd worden als gebruikers van het Studentengezondheidscentrum en de gegevens die ingevoerd worden in de programma's dus wettelijk deel uitmaken van een medisch dossier (met een verplichte bewaartermijn van 30 jaar). Je hebt enkel recht om de wissing van de persoonsgegevens te vragen die geen deel uitmaken van je dossier (zoals publicaties op een forum) en/of gegevens die op een onrechtmatige manier verkregen zouden zijn. Gegevens van deelnemers van het zelfhulpprogramma blijven beschikbaar gedurende 1 jaar na hun laatste login.

Depressiehulp zal dan zo snel mogelijk, binnen 30 dagen, op dit verzoek reageren. Wanneer er echter zeer veel van dergelijke verzoeken ingediend worden tijdens een korte tijdspanne, dan kan de termijn om te reageren verlengd worden met 60 dagen, na de aanvrager hiervan op de hoogte te hebben gesteld.

Klachten

Indien deelnemers aan online programma van mening zijn dat hun privacy toch op één of andere manier zou geschonden worden, dan kunnen zij zich wenden tot:

  • de contactpersoon van KU Leuven die in contact staat met Depressiehulp

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics

Depressiehulp maakt gebruik van Google Analytics voor het meten van de bezoekersstatistieken en helpt Depressiehulp om een beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Google Analytics wordt uitsluitend gebruikt op het publieke informatieve gedeelte van de website. Google Analytics wordt niet gebruikt in de zelfhulpprogramma's en begeleidingsprogramma's. Depressiehulp heeft Google niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere diensten van Google of derden.

Je vindt meer informatie over privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy

Gebruikte cookies

Naast de cookies van Google Analytics maakt de website gebruik van een sessie cookie en permanente cookie voor het inlogsysteem van de website. De sessie cookie wordt automatisch verwijderd na het afsluiten van je browser. De permanente cookie wordt gebruikt om je een aantal dagen aangemeld te houden. De permanente cookie kan manueel verwijderd worden via je browserinstellingen, en wordt automatisch verwijderd na 7 dagen of bij het expliciet afmelden.