Terug

Privacyverklaring

De gegevens die deelnemers invullen in het kader van de online zelfhulp en de online begeleidingsprogramma’s van OnlinePsyHulp worden verwerkt door Integra, CGG Kempen en CGG De Pont en zijn zij de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
Voor de technische verwerking doen zij een beroep op Viavario, die optreedt als subverwerker voor OnlinePsyHulp.

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, hebben wij nodig om de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden. OnlinePsyHulp kan de volgende gegevens opvragen om onze dienstverlening aan u uit te voeren:

  • Persoonsgegevens zoals: naam (niet verplicht), email (niet verplicht), leeftijd, geslacht, postcode, opleidingsniveau, werksituatie en burgerlijke staat.
  • Gezondheidsgegevens zoals: lichamelijke en psychische klachten, alcohol-, medicatie- of druggebruik, hulpverlening die u zocht wegens middelengebruik of psychische klachten.

Naast de Europese GDPR-regelgeving is de Belgische wetgeving van toepassing.

Privacy

OnlinePsyHulp verwerkt uw persoonsgegevens voor de online zelfhulp en begeleiding enkel en alleen wanneer u daar voordien uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebt. Dit gebeurt tijdens het aanmaken van uw account. U kan deze toestemming niet met terugwerkende kracht herroepen. U kan wel steeds uw account stopzetten, zodat er geen gegevens meer bijkomen. De reeds bestaande gegevens blijven bewaard.

Persoonsgegevens die OnlinePsyHulp van u verwerkt zijn beschermd door het beroepsgeheim. Elke medewerker is hieraan gebonden voor alle info die hij/zij verneemt in de uitoefening van zijn/haar job (zoals gestipuleerd in artikel 458 van het Strafwetboek en art. 9 §1, 8° van het GGZ Decreet 1999).

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Uw persoonsgegevens kunnen wel zonder uw toestemming met derden gedeeld worden als dit nodig is voor de uitvoering van de behandeling, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of voor het voorkomen van zeer ernstig gevaar voor uw gezondheid.

Uw gegevens kunnen ook onder geanonimiseerde vorm op groepsniveau (dus niet herleidbaar tot een specifiek persoon) gedeeld worden. Dit gebeurt enkel in het kader van wetenschappelijk onderzoek of ter verantwoording aan de subsidiërende overheid.

Deelnemers van de zelfhulp en de begeleiding hoeven niets te downloaden op hun computer, waardoor er geen aanwijzingen op hun computer opgeslagen worden die verband houden met de online programma’s van OnlinePsyHulp. Alleen in de ‘geschiedenis’ van de internetbrowser kan vermeld staan dat de website bezocht werd, maar deze ‘geschiedenis’ kan gewist worden (raadpleeg daarvoor de help functie van de internetbrowser).

Beveiliging, opslag & toegang

De verantwoordelijken van OnlinePsyHulp brengen alle passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonlijke gegevens van deelnemers die door hen bewaard worden, te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het online zelfhulp- en begeleidingsprogramma en de contactformulieren van deze website worden beveiligd via SSL (Secure Sockets Layer). Alle informatie die uitgewisseld wordt tussen programma, hulpverleners en deelnemers wordt ‘versleuteld’ bij verzending en vervolgens ‘ontsleuteld’ bij aankomst. In de internetbrowser verschijnt een symbool (een hangslotje) om aan te geven dat er een beveiligde verbinding actief is. Het webadres wordt voorafgegaan door “https”, in plaats van “http” zoals bij een gewone, onbeveiligde website.

Hosting en opslag van uw gegevens vindt plaats in de datacenters van TransIP in Amsterdam. Gegevens worden versleuteld bewaard.

In onze systemen wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen wat betreft medische dossiers en de kwaliteitswet (d.d. 22/04/2019). In België bedraagt die bewaartermijn 30 jaar na het laatste contact. Deze termijn wordt steeds gehanteerd door OPH, tenzij uw hulpverlener andere wettelijke termijnen dient te hanteren. In dat geval informeert uw hulpverlener u hierover.

Wegens beveiligingsredenen kunnen we deelnemers echter geen ongelimiteerde toegang tot hun data geven. Daarom krijgen deelnemers aan de online programma’s (zelfhulp en begeleiding) nog 1 jaar na hun laatste login toegang tot het programma, met de door hen ingevulde gegevens, en het afgeschermde forum. Daarna wordt de online toegang afgesloten, tenzij de deelnemer zelf om verlenging vraagt. De online toegang kan dan telkens met 1 jaar verlengd worden.

Wijziging, inzage en verwijdering van gegevens

Deelnemers hebben steeds recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet correct blijken te zijn.
Elke deelnemer heeft, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van zijn gegevens.

Zoals eerder vermeld volgen we de wettelijke bepalingen van toepassing op een medisch dossier waardoor het recht op (laten) verwijderen van gegevens niet van toepassing is. U kan vragen om correcties of aanvullingen aan te brengen bij feitelijke onjuistheden of onvolledigheden.

Klachten

Indien deelnemers aan online programma van mening zijn dat hun privacy toch op één of andere manier zou geschonden worden, dan kunnen zij zich wenden tot:

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Wij maken bij OnlinePsyhulp gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics

OnlinePsyhulp maakt gebruik van Google Analytics voor het meten van de bezoekersstatistieken en helpt OnlinePsyHulp om een beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Google Analytics wordt uitsluitend gebruikt om het publieke informatieve gedeelte van de website. Google Analytics wordt niet gebruikt in de zelfhulpprogramma's en begeleidingsprogramma's. OnlinePsyhulp heeft Google niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere diensten van Google of derden.

Je vindt meer informatie over privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy

Gebruikte cookies

Naast de cookies van Google Analytics maakt de website gebruik van een sessie cookie en permanente cookie voor het inlogsysteem van de website. De sessie cookie wordt automatisch verwijderd na het afsluiten van je browser. De permanente cookie wordt gebruikt om je een aantal dagen aangemeld te houden. De permanente cookie kan manueel verwijderd worden via je browserinstellingen, en wordt automatisch verwijderd na 7 dagen of bij het expliciet afmelden.

Terug